Vedtægter

Vedtægter for Stengårdens Grundejerforening

 


Vedtaget på generalforsamling 26. marts 2009

 


§ 1. Navn og hjemsted

 

1.1 Foreningens navn er Stengårdens Grundejerforening, der har hjemsted i Gladsaxe Kommune.

1.2 Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

1.3 Foreningen er partipolitisk uafhængig.

   


§ 2. Formål

 

2.1 Foreningens formål er, i foreningens område, at varetage parcelhus- / grundejeres interesser, samt være disse behjælpelige i sager vedrørende deres ejendom.

2.2 Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune.

2.3 Foreningens bestyrelse er medlem af Parcelhusejernes Landsforening.

2.4 Udmeldelse af Sammenslutningen og Parcelhusejernes Landsforening, kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning.

   


§ 3. Medlemmer

 

3.1 Enhver parcelhus- / grundejer i foreningens område kan optages som medlem.

3.2 Ejere der med krav i byplanvedtægter, lokalplaner samt vedhæftede tinglyste deklarationer og lignende om pligtigt medlemskab, er pligtige at være medlemmer.

3.3 Medlemskab gælder for et kalenderår, og er først effektueret når kontingentet er noteret eller kan dokumenteres værende betalt.


Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden den 1. januar.

 

3.4 Såfremt betaling af kontingent ikke har fundet sted på forfaldstidspunktet, udsender kassereren en rykker indeholdende det allerede forfaldne kontingent samt et opkrævningsgebyr.

3.5 Medlemmer der ikke har betalt forfaldent kontingent bliver ekskluderet af foreningen, dog først efter at medlemmet er rykket. Bestyrelsen fastsætter det antal gange, der skal rykkes, dog skal der altid rykkes mindst en gang

3.6 Medlemmer, der udtræder eller ekskluderes af foreningen, har ingen krav på udbetaling af andel i foreningens formue.

3.7 Medlemmernes forespørgsler eller forslag, skal ske skriftlig enten via foreningens hjemmeside, pr. E-mail eller brev.

 


§ 4. Kontingent

 

4.1 Kontingentet for det følgende år, fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

4.2 Kassereren opkræver kontingentet en gang årligt, med forfald forud for den årlige generalforsamling. Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at kontingentet for indeværende år er betalt, senest den anførte betalingsdato.

4.3 Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

   


§ 5. Generalforsamling

 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts / april.

5.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt, med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

5.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er generalforsamlingens øverste myndighed.

5.4 Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
  7. Eventuelt

5.5 Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Afstemninger afgøres ved almindelig flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de stemmeberettigede.

5.7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af emnet. Afholdelsen skal ske senest 3 uger efter begæringens modtagelse og skal indkaldes med 1 uges skriftlig varsel, med angivelse af dagsorden. For at et emne kan tages op, kræver det at mindst 2/3 af de opfordrende møder op.

5.8 Såfremt dirigenten eller mindst 10 medlemmer kræver det, foretages skriftlig afstemning.

5.9 Hver husstand (hvert matrikel nr., der udgør en samlet ejendom) har 2 stemmer.

 


§ 6. Bestyrelse

 

6.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. På lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant. På ulige år vælges kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant. Ved alle valg er simpelt flertal afgørende. Alle valg gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

6.3 Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, eller som revisor, fungerer vedkommende så længe som den repræsentant, i hvis sted suppleanten indtrådte, skulle have siddet.

6.4 Bestyrelsesmøde afholdes såfremt et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Emnet skal angives skriftligt.

6.5 Ved stemmelighed på et bestyrelsesmøde er formandens stemme afgørende.

6.6 Formanden leder foreningens anliggender i alle forhold og underskriver for denne. I sager af økonomisk art skal bestyrelsens tilladelse foreligge.

6.7 Sekretæren tager referat ved alle møder og generalforsamlingen og udfører skriftlige arbejder efter formandens anvisninger.

   


§ 7. Regnskab

 

7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling

7.2   Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at have en mindre kassebeholdning. I øvrigt skal foreningens midler indestå i pengeinstitut til bedst mulig forrentning. Ved opsparing kan der ske anbringelse i værdipapirer under iagttagelse af rimelig sikkerhed for anbringelsen.

7.3   Kassereren fører en autoriseret kassebog samt et medlemskartotek. Medlemskartotek og kassebog kan være i et IT-medie.

7.4 Kassereren skal til enhver tid fremlægge regnskabet, hvis et bestyrelsesmedlem eller en revisor forlanger det.

   


§ 8. Revision

 

8.1 De af generalforsamlingen valgte revisorer kontrollerer regnskabets rigtighed og påser, at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med lovene og generalforsamlingens beslutninger.

8.2   Mindst en gang årligt gennemgår revisorerne bogføring og bilag og konstaterer at beholdningerne er til stede. De påser at de afholdte udgifter er overensstemmelse med vedtægterne. Hvis afholdte udgifter efter revisorernes skøn er urimelige, rapporterer de til generalforsamlingen.

   


§ 9. Opløsning

 

9.1 Foreningen kan ikke opløses, så længe den tæller 10 medlemmer. Dens midler kan ikke i noget tilfælde deles. I tilfælde af opløsning skal midlerne anvendes til gavn for foreningens område.


Copyright © All Rights Reserved